• بي شك بيشترين استفاده از نمای کامپوزیت در صنايع ساختماني است . ساخت ورقهاي کامپوزیت در ابتدا با هدف ايجاد مصالحي در جهت سبك سازي ساختمان و ايجاد آزادي كامل در طراحي معماري آن بوده است ، كه متعاقباً در صنايع ديگر نيز به كار گرفته شد. اما برتري ورق های کامپوزیت ایستا کامپوزیت ورق رایان در مقايسه با ساير مصالح جايگزين در صنعت ساختمان فقط در سبك سازي نيست که به برخی از مزایای اصلی آن میپردازیم.